Ürünler

Zorunlu Deprem

 

 

Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ne zaman başlamıştır?
 
Resmi Gazete’nin 08.09.2000 tarihli sayısında genel şartları, tarife ve talimatları yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması 27.09.2000 itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
 
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar?
 
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar
 
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmaktadır. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası nerede yaptırılacak?
 
Zorunlu Deprem Sigortası yapmak amacı ile bu sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülükleri ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde korumak üzere bakanlık nezdinde kamu tüzel kişiliğine haiz Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) kurulmuştur. 
Poliçe satışı DASK adına sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirecektir. Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi tapu bilgilerinizle birlikte müracaat etmeniz halinde Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüklerimiz veya yetkili acentelerimizde düzenletebilirsiniz. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası hangi teminatları içermektedir?
 
Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır. Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi ne kadardır?
 
Poliçe bir yıl için düzenlenecek ve her yıl süre bitiminde o gün geçerli olan tarife esaslarına göre yenilenecektir. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası Primini Belirleyen Faktörler
 
Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, 
Binanın yapı tarzı,
Meskenin brüt yüzölçümü.
 
 
Zorunlu Deprem Sigortası Sigorta Bedeli nasıl belirlenecek?
 
Sigortalı meskenin yapı tarzına göre aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüz ölçümünün çarpılması sonucu sigorta bedeli tespit edilir. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli her halde azami teminat tutarından çok olamaz. Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedelleri ve bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekildedir.
 
 
 
Detaylar İçin   http://www.yksigorta.com.tr/content/zorunlu-deprem/373/

 • 6
 • 13
 • 13
 • 6
 • 6
 • 13
 • 13
 • 6
 • 6
 • 13
 • 13
 • 6

HARİTA

https://www.google.com.tr/maps/place/19+May%C4%B1s+Mahallesi,+%C5%9Eemsettin+G%C3%BCnaltay+Cd.+No:152,+34736+Kad%C4%B1k%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul/@40.9699016,29.0825391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cac7a942a6740f:0x2823d332d938ae12!8m2!3d40.9699016!4d29.0847278?hl=tr

İLETİŞİM

Adres: 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Köseoğlu İş Merkezi No:152 K:2 D:6 Kazasker -Kadıköy - İST
Tel: 0216 658 8957, 0216 410 7524
E-Mail: sevda@ozondersigorta.com mine@ozondersigorta.com
   

Kadıkoy Sigorga